2017
Je eigen liahona
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Je eigen liahona

Zou het niet geweldig zijn om een geestelijke gps te hebben? Met je patriarchale zegen heb je die ook.

Your Own Liahona

Illustraties Jeff Ward

Soms is het moeilijk om je weg te vinden in het leven. De komende paar jaar komen er veel belangrijke dingen op je af: voorbereiden op de tempel, het evangelie verbreiden, een beroep en een opleiding kiezen. En je bent nog maar een tiener! Zou het niet geweldig zijn als je, net als Lehi, een liahona op de stoep vond, een instrument dat je gegarandeerd op koers hield zolang je er maar op lette?

Eigenlijk zijn er al veel dingen in je leven die je de weg wijzen: gebed, Schriften, raad van ouders en leiders, ingevingen van de Heilige Geest, algemene conferentie, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar hier is nog iets wat je aan je lijstje kan toevoegen: een eigen liahona, beter bekend als je patriarchale zegen. Dat is persoonlijke openbaring voor jou, over jou, van je hemelse Vader, die jou al eeuwen kent.

Je kunt je patriarchale zegen als een soort geestelijke gps zien, maar dan een hele bijzondere. Hij laat je niet alleen weten wie je bent en waar je bent. Hij laat je ook snappen waarom je hier bent en welke kant je op moet. Maar bedenk dat om leiding uit je patriarchale zegen te krijgen, je dezelfde beginselen moet toepassen waardoor de liahona van Lehi werkte: aandacht en ijver (zie 1 Nephi 16:28; Mosiah 1:16).

Aandacht en ijver

Wat zijn aandacht en ijver? Aandacht betekent dat je niet alleen hoort wat er wordt gezegd maar ook goed oplet. In aandacht zit het woordje acht; ergens acht op slaan betekent dat je hoort en gehoorzaamt. Dus als je wil dat je patriarchale zegen een liahona voor je is, moet je deze niet alleen lezen maar ook doen wat erin staat.

‘De Schriftuur uit alle bedelingen leert ons dat we onze liefde voor God laten zien door acht te slaan op zijn geboden en ze te gehoorzamen’, zegt president Russell M. Nelson, president van het Quorum der Twaalf Apostelen. ‘Die twee werkwoorden hebben veel met elkaar te maken. Het is zelfs zo dat de Hebreeuwse taal van het Oude Testament in de meeste gevallen dezelfde term gebruikt voor zowel acht slaan (op de Heer) en (zijn woord) gehoorzamen.’1

Receiving Mission Call

Ook ijver is belangrijk als je iets van je patriarchale zegen wilt leren. IJver betekent dat je nauwgezet, aandachtig en vasthoudend bent. Het betekent vastbesloten inspanning en het niet opgeven. ‘Het is dat je leert wat de Heer van je verwacht, een plan maakt om het te doen, [en] je plan dan uitvoert’, zegt president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium.2

Als je iets aan je patriarchale zegen wil hebben, bestudeer hem dan met energie en een oprecht verlangen; maak een plan om te doen wat erin staat; en voer dat plan dan uit.

Een voorbeeld dat het volgen waard is

Alma de jonge zei in een gesprek met zijn zoon Helaman dat de liahona een ‘zinnebeeld’, of voorbeeld, voor ons is om in ons eigen leven te volgen. In Alma 37:38–45 zegt hij:

  1. Hij was door de Heer gemaakt om, net als een kompas, te laten zien hoe ze moesten reizen.

  2. Hij werkte volgens hun geloof in God, waardoor wonderen ‘van dag tot dag door de kracht Gods werden verricht’.

  3. Hij gebruikte ‘kleine middelen’ om ‘wonderbare werken’ tot stand te brengen.

  4. Als Lehi en zijn gezin vergaten om gelovig en ijverig te zijn, dan ‘hielden die wonderbare werken op en vorderden zij niet met hun reis’.

  5. Als ze zich lieten afleiden, reisden ze niet recht op hun bestemming af.

  6. Het is makkelijk aandacht te schenken aan de woorden van Christus, die een rechte koers wijzen.

Diezelfde beginselen gelden voor je patriarchale zegen. ‘De weg is bereid, en indien wij kijken, kunnen wij voor eeuwig leven’ (Alma 37:46).