2017
Het evangelie naleven, versterkt de heilige gezinsbanden
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Wat wij geloven

Het evangelie naleven, versterkt de heilige gezinsbanden

Liahona Magazine, 2017/06 Jun

Illustraties J. Beth Jepson

Wij zijn allen kinderen van liefdevolle hemelse Ouders die ons naar de aarde hebben gestuurd met de bedoeling dat we leren hoe we weer naar Hen terug kunnen keren. Het gezin neemt een belangrijke plek in het heilsplan in. God laat ons in een gezin geboren worden, zodat we juiste beginselen kunnen leren en ons op het eeuwige leven kunnen voorbereiden.

Onze hemelse Vader wil dat al zijn kinderen in een liefdevol gezin opgroeien. De beste manier om zo’n zorgzame gezinsomgeving te creëren is de evangeliebeginselen toe te passen. ‘De kans op een gelukkig gezinsleven is het grootst als de leringen van de Heer Jezus Christus eraan ten grondslag liggen.’1 Als we thuis volgens de evangeliebeginselen leven, is het een vredige plek waar de Geest van de Heer alle gezinsleden kan leiden, beïnvloeden en verheffen.

Het gezin is door God ingesteld en ‘het vormt de orde van de hemel […] een afspiegeling van een celestiaal patroon, naar het voorbeeld van Gods eeuwige gezin.’2 Die gezinsbanden en de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan, zijn heilig. We lezen in de Schriften dat ouders de plicht hebben om hun kinderen in waarheid, licht en liefde op te voeden (zie Efeze 6:4; Leer en Verbonden 68:25). Man en vrouw hebben elkaar lief en respecteren elkaar (zie Efeze 5:25) en kinderen houden hun ouders in ere (zie Exodus 20:12).

‘Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op en in stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning.’3 Als de gezinsleden naar de evangeliebeginselen leven, komt dat hun onderlinge band ten goede en worden zij individueel en gezamenlijk geestelijk sterker. Door die beginselen komen we ook dichter tot Christus.

Ieder gezin krijgt met moeilijkheden te maken. In deze tijd van geestelijke onrust is de thuissituatie lang niet altijd ideaal. Vandaar dat ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Nu we miljoenen leden hebben en er verschillen onder de kinderen in de kerk bestaan, moeten we nog attenter zijn en nog meer consideratie tonen.’4 Sommige mensen krijgen thuis geen steun bij het naleven van het evangelie. Sommige problemen zijn in het bijzonder moeilijk, zoals (maar niet beperkt tot) echtscheiding, misbruik en verslaving.

God kent de omstandigheden van elk gezin en iemands persoonlijke verlangen om thuis liefde te ervaren. Zelfs als onze band met onze gezinsleden te wensen overlaat, kan het evangelie ons en onze gezinssituatie tot zegen zijn. Het kan de band met onze partner, ouders, kinderen, broers en zussen, en met onze hemelse Vader hechter maken. Sommige zegeningen ontvangen we nu en andere pas in de eeuwigheid, maar God onthoudt hun die naar rechtschapenheid streven geen enkele zegening.