Ստեղծված Աստծո պատկերով

Այցելող ուսուցիչների ուղերձ, մարտ 2016

Ստեղծված Աստծո պատկերով

Աղոթքով ուսումնասիրեք այս նյութը և փորձեք հասկանալ, թե ինչով պետք է կիսվեք: «Ընտանիք`հայտարարություն աշխարհին» փաստաթղթի բովանդակությունը հասկանալն ինչպե՞ս կմեծացնի ձեր հավատքն առ Աստված և կօրհնի նրանց, ում դուք այցելում և ուսուցանում եք: Լրացուցիչ տեղեկության համար, այցելեք՝ reliefsociety.lds.org:

Relief Society Logo

Հավատք, Ընտանիք, Սփոփանք

«Եւ Աստուած ասեց․ Մեր պատկերովը եւ մեր նմանութեան պէս մարդ շինենք։ …

Եւ Աստուած ստեղծեց մարդը իր պատկերովը. Աստուծոյ պատկերովը ստեղծեց նորան. արու եւ էգ ստեղծեց նորանց» (Ծննդոց 1․26–27):

Աստված մեր Երկնային Հայրն է, և Նա ստեղծել է մեզ Իր պատկերով։ Այս ճշմարտության մասին Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնն ասել է. «Աստված` մեր Հայրը, ականջներ ունի, որոնցով լսում է մեր աղորթները: Նա ունի աչքեր, որոնցով տեսնում է մեր գործերը: Նա ունի բերան, որով խոսում է մեզ հետ: Նա ունի սիրտ, որը լի է կարեկցանքով և սիրով: Նա իրական է: Նա ապրում է: Մենք նրա զավակներն ենք` նրա պատկերով ստեղծված: Մենք նման ենք նրան և նա նման է մեզ»։1

«Վերջին Օրերի Սրբերը բոլոր մարդկանց նայում են որպես Աստծո զավակների՝ բառիս բուն իմաստով, նրանք բոլոր մարդկանց համարում են աստվածային՝ իրենց ծագումով, բնությամբ և ներուժով»։2 Յուրաքանչյուրը «երկնային ծնողների սիրելի որդին կամ դուստրն է»։3

«[Մարգարե] Ջոզեֆ Սմիթը նաև իմացավ, որ Աստված կամենում է, որ Իր զավակները ստանան նույն վեհացումը, որը Նա է ճաշակում»։4 Ինչպես ասել է Աստված․ «Քանզի ահա, սա է իմ գործը և իմ փառքը՝ իրականացնել մարդու անմահությունն ու հավերժական կյանքը» (Մովսես 1.39):

Լրացուցիչ սուրբ գրություններ

Ծննդոց 1․26–27, Ա Կորնթացիս 3․17, Վարդապետություն և Ուխտեր 130․1

Սուրբ գրություններից

Մորմոնի Գրքում Հարեդի եղբայրը միջոց էր փնտրում՝ լուսավորելու ութը նավերը, որոնք պատրաստված էին հարեդացիներին դեպի խոստումի երկիր մեծ ջրերով անցկացնելու համար։ Նա «ապարից հալեց տասնվեց փոքր քարեր» և աղոթեց, որ Աստված «դիպչի այս քարերին» Իր մատով, «որ դրանք կարողանան փայլել խավարում»։ Եվ Աստված «առաջ մեկնեց իր ձեռքը և իր մատով դիպավ քարերին՝ մեկ առ մեկ»։ Վարագույրը վերցվեց Հարեդի եղբոր աչքերից, և «նա տեսավ Տիրոջ մատը. և դա մարդու մատի պես էր։ …

Եվ Տերն ասաց նրան. Հավատո՞ւմ ես դու այն խոսքերին, որոնք ես կխոսեմ:

Եվ նա պատասխանեց․ Այո, Տեր»։

Եվ «Տերն իրեն ցույց տվեց [Հարեդի եղբորը]» և ասաց․ «Տեսնո՞մ ես , որ դուք ստեղծված եք ըստ իմ սեփական պատկերի։ Այո, հիրավի, ի սկզբանե բոլոր մարդիկ ստեղծվել էին ըստ իմ սեփական պատկերի»: (Տես Եթեր 3.1-17:)

Հղումներ

  1. Thomas S. Monson, “I Know That My Redeemer Lives,” in Conference Report, Apr. 1966, 63.

  2. Gospel Topics, “Becoming Like God,” topics.lds.org, տես նաև Մովսես 7․31–37։

  3. «Ընտանիք` Հայտարարություն աշխարհին», Լիահոնա, նոյ. 2010, 129:

  4. Gospel Topics, “Becoming Like God,” topics.lds.org; տես նաև Եկեղեցու նախագահների ուսմունքները․ Ջոզեֆ Սմիթ (2007), 235։

Խորհեք այս մասին

Ուրիշների հետ մեր հարաբերություններում ինչպե՞ս մեզ կարող է օգնել այն գիտելիքը, որ յուրաքանչյուր ոք ստեղծված է Աստծո պատկերով։