Konifelenisi Lahi Fakavaeuataʻu Hono 185
  Footnotes

  Konifelenisi Lahi Fakavaeuataʻu Hono 185

  Fakataha Lahi Kakai Fefine ʻo e Efiafi Tokonakí, 26 Sepitema 2015

  Puleʻí: Palesiteni Thomas S. Monson

  Tatakí: Bonnie L. Oscarson

  Fua Lotú: Abby Morgan.

  Lotu Tukú: Grace Teh.

  Hivá ne fai ʻe ha kuaea fakatahataha ʻa e Palaimelí, Kau Finemuí, mo e Fineʻofá mei he ngaahi siteiki ʻi he feituʻu fakatonga ʻo Cache Valley, Utah; Claudia Bigler, fai hiva ʻa; Bonnie Goodliffe, tā-ʻōkani; Sarah Johnson, flutist: “Haʻu, ʻa e Fānau ʻa e ʻEikí,” Ngaahi Himí, fika 24; teʻeki ai pulusi ʻe, arr. Mohlman, “Te u Muimui he Palani ʻa e ʻOtuá,” Tohi Hiva ʻo e Fānaú, 86, mo e “Faith in Every Footstep,” Dayley, fakataha mo e fulutá mo e ʻōkaní; “Kau Talavou ʻo Saioné,” Ngaahi Himí, fika 159, arr. Kasen, pub.ʻe Jackman; “ʻE Fānau ko e ʻOtua ē,” Ngaahi Himí, fika 190 naʻe teʻeki ai pulusi, arr. Watkins; “Laka he Tui pea Fakahā,” Ngaahi Himí, fika 162, teʻeki ai pulusi descant arr. Bigler.

  Fakataha Lahi ʻo e Pongipongi Tokonaki, 3 ʻOkatopa 2015

  Puleʻí: Palesiteni Thomas S. Monson

  Tatakí: Palesiteni Henry B. Eyring

  Fua Lotú: Mary R. Durham.

  Lotu Tukú: ʻEletā Adrián Ochoa

  Hivá ne fai ʻe he Kuaea Tāpanekalé; fai hiva ʻa Mack Wilberg mo Ryan Murphy, tā ʻōkani ʻa; Clay Christiansen: “Tau Laka Atu he Tui Kia Kalaisi,” Ngaahi Himí, fika 35; “ʻE Sihova Haofaki,” Ngaahi Himí, fika 43; “I Know that My Savior Loves Me,” Creamer, arr. Murphy, pub. fai ʻe he Jackman; “Fakamālō Ki he ʻOtuá,” Ngaahi Himí, fika 10; “Oku Maʻongoʻonga ē Hoʻo ʻOfa,” Ngaahi Himí, fika 50, arr. Manookin, pulusi ʻe he Jackman; “Haʻu Kāinga ʻOua Manavahē,” Ngaahi Himí, fika 18, arr. Wilberg, pulusi ʻe Oxford.

  Fakataha Lahi ʻo e Hoʻatā Tokonaki, 3 ʻOkatopa 2015

  Puleʻí: Palesiteni Thomas S. Monson

  Tatakí: Palesiteni Dieter F. Uchtdorf

  Fua Lotú: ʻEletā Terence M. Vinson

  Lotu Tukú: ʻEletā Kazuhiko Yamashita

  Hivá ne fai ʻe ha kuaea Palaimeli mei he ngaahi siteiki ʻi Riverton Utah, fai hiva ʻa Emily Wadley, tā ʻōkani ʻa Linda Margetts mo Bonnie Goodliffe. “Fakamoʻui ʻOfá,” Liahona, ʻOkatopa 1998, arr. Kasen, pulusi ʻe Jackman; arr. DeFord,: “Fekumi, Fifili pea mo Lotu,” Tohi Hiva ʻa e Fānaú, fika 66, mo e “ʻOku ou Fakakaukau ʻI heʻeku Lau ʻa e Talanoa Mālie ko iá. Tohi Hiva ʻa e Fānaú, fika 35; “Muimui ʻIate Au,” Ngaahi Himí, fika 57; “ʻOku Ongo ʻa e ʻOfá,” Tohi Hiva ʻa e Fānaú, fika 42, arr. Cardon, pulusi ʻe Jackman.

  Fakataha Lakanga Fakataulaʻeiki ʻo e Efiafi Tokonakí, 3 ʻOkatopa 2015

  Puleʻí: Palesiteni Thomas S. Monson

  Tatakí: Palesiteni Henry B. Eyring

  Fua Lotú: ʻEletā Larry S. Kacher

  Lotu Tukú: Stephen W. Owen.

  Hivá ne fai ʻe ha kuaea ʻa e tamaí mo e fohá mei he ngaahi siteiki ʻi Orem, Utah; fai hiva ʻa Cory Mendenhall, tā ʻōkani; Andrew Unsworth mo Clay Christiansen, “Let Zion in Her Beauty Rise,” Ngaahi Himí, fika 41, arr. McDavitt, pulusi ʻe McDavitt; “Sīsū ko hoku Maluʻi,” Ngaahi Himí, fika 71, arr. McDavitt, pulusi ʻe McDavitt; “Praise to the Lord, the Almighty,” Hymns, fika 72; “ʻEiki, Te u Muimui Atu,” Ngaahi Himí, fika 127; “Weʻll Bring the World His Truth,” Children’s Songbook, 172, arr. McDavitt, pulusi ʻe McDavitt.

  Fakataha Lahi ʻo e Pongipongi Sāpaté, 4 ʻOkatopa 2015

  Puleʻí: Palesiteni Thomas S. Monson

  Tatakí: Palesiteni Dieter F. Uchtdorf

  Fua Lotú: ʻEletā Chi Hong (Sam) Wong

  Lotu Tukú: Cheryl A. Esplin

  Hivá ne fai ʻe he Kuaea Tāpanekalé; fai hiva ʻa Mack Wilberg, tā ʻōkaní; Richard Elliott mo Andrew Unsworth: “Arise, O God, and Shine,” Hymns, fika 265; “Huhuʻi ʻo ʻIsilelí,” Ngaahi Himí, fika 5, arr. Wilberg, pulusi ʻe Hinshaw; “Ka ʻi heni ʻa e Fakamoʻuí,” DeFord, arr. Cardon/Elliott, teʻeki pulusi; “ʻE Kāinga Kuo Langa ha Tuʻungá,” Ngaahi Himí, fika 37; “Lolotonga ʻEku Nofó,” Ngaahi Himí, fika 133, arr. Wilberg, teʻeki pulusi; “Ko e Laumālie ʻo e ʻOtuá,” Ngaahi Himí, fika 2, arr. Wilberg, pulusi ʻe Jackman.

  Fakataha Lahi ʻo e Hoʻatā Sāpaté, 4 ʻOkatopa 2015

  Puleʻí: Palesiteni Thomas S. Monson

  Tatakí: Palesiteni Henry B. Eyring

  Fua Lotú: ʻEletā Jörg Klebingat

  Lotu Tukú: ʻEletā Scott D. Whiting

  Fai e hivá ʻe he Kuaea ʻa e Tāpanekalé; fai hiva ʻa Mack Wilberg mo Ryan Murphy; tā ʻōkani ʻa Bonnie Goodliffe mo Linda Margetts: “Praise the Lord with Heart and Voice,” Ngaahi Himí, teʻeki ai pulusi ʻa e fika 73, arr. Murphy, “Our God Is a God of Love,” Cundicki, pulusi ʻe Jackman; “ʻE ʻAonga ki Māmani ha Kau Ngāue Lelei,” Ngaahi Himí, fika 155; “ʻai Ho Umá ke e Veʻeteká,” ngaahi Himí, teʻeki ai pulusi fika 252, arr. Wilberg, “Ke Mou Feʻofaʻaki,” Ngaahi Himí, fika 200 teʻeki ai pulusi arr. Wilberg.

  Maʻu Atu ʻo e Ngaahi Lea Konifelenisí

  Ke maʻu ʻa e ngaahi lea ʻo e konifelenisi lahí ʻi he ʻInitanetí ʻi he ngaahi lea fakafonua lahi, hū ki he conference.lds.org pea fili e lea fakafonuá. ʻOku toe maʻu atu ʻa e ngaahi leá ʻi he Gospel Library mobile app.

  Ngaahi Pōpoaki ʻo e Faiako Fakaʻapí mo e Faiako ʻAʻahí

  Ki he pōpoaki ʻo e faiako fakaʻapí mo e faiako ʻaʻahí, kātaki ʻo fili ha lea te ne feau lelei taha e fie maʻu ʻa e niʻihi ʻoku mou ʻaʻahi ki aí.

  ʻI he Takafí

  ʻI muʻá: Faitaaʻi ʻe Welden C. Andersen

  ʻI muí: Faitā ʻa Christina Smith

  Faitā ʻi he Konifelenisí

  Ko e ngaahi ʻata ʻo e konifelenisi lahí ʻi Sōleki Sití naʻe faitaaʻi ʻe Welden C. Andersen, Carli Bell, Cody Bell, Janae Bingham, Ale Borges, Randy Collier, Mark Davis, Nate Edwards, Brian Nicholson, Leslie Nilsson, Matt Reier, Bradley Slade, mo Christina Smith; ʻo e fāmili Cavalcante, ʻi he angalelei ʻa Aroldo Cavalcante; ʻi Athens, Georgia, USA, fai ʻe Whitney Gossling; Orange Country, Califonia, USA, ʻi he Erik Isakson; ʻo e kau mēmipa ʻo e fāmilí Openshaw, ʻi he angalelei ʻa e fāmili Openshaw; ʻi Mumbai, India, fai ʻe Wendy Gibbs Keeler; ʻi Drammen mo Oslou, Nothway fai ʻe Ashlee Larsen; ʻi Kyiv, Ukraine, fai ʻe Marina Lukach; ʻi San Pedro, Belize, fai ʻe Josué Peña; ʻi Arica, Chili, fai ʻe Shelby Jeanne Randall; ʻi Bermejillo, Durango ʻi Mexico, ʻe Angélica Castañeda Reyes; ʻi Cavite City, Cavite, Philippines fai ʻe Danny Soleta.