Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, ʻOkatopa 2015

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fufuuʻi he makasini ko ʻení. Tokoni: Ko e fē te ke lava ʻo maʻu tokoni mei ai he taimi ʻoku ʻikai te ke ʻilo ai e meʻa ke faí?

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Tā fakatātaaʻi ʻo e ʻatá ʻe Cody Bell. ʻI loto he takafi muʻá: Faitaaʻi © StockFood/Talbott, Barbara. ʻI loto he takafi muí: Faitā ʻa Tiffany Myloan Tong.