2015
Một Lời Nhắc Nhở về Sự Cầu Nguyện
tháng chín 2015


Thiếu Nhi

Một Lời Nhắc Nhở về Sự Cầu Nguyện

Chủ Tịch Eyring dạy rằng việc cầu nguyện với gia đình của các em thật sự quan trọng. Các em có thể là tấm gương sáng cho gia đình mình khi các em cầu nguyện mỗi ngày. Các em cũng có thể nhắc nhở gia đình mình cùng nhau cầu nguyện mỗi ngày. Hãy nhớ tới lời trích dẫn này từ một bài nói chuyện khác của Chủ Tịch Eyring rằng: “Cha Thiên Thượng nghe lời cầu nguyện của các anh chị em. Ngài yêu thương các anh chị em. Ngài biết tên của các anh chị em.” (“Sự Mặc Khải Liên Tục,” Liahona, Tháng Mười Một năm 2014, 73). Hãy viết lời trích dẫn này lên một tấm thiệp hoặc một mảnh giấy và đặt nó vào nơi mà cả gia đình các em nhìn thấy được. Với cách này các em có thể luôn nhớ rằng Cha Thiên Thượng muốn nghe từ các em!

In