2015
Các Thuộc Tính của Chúa Giê Su Ky Tô: Quyền Năng và Vinh Quang Trọn Vẹn
tháng chín 2015


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Chín năm 2015

Các Thuộc Tính của Chúa Giê Su Ky Tô: Quyền Năng và Vinh Quang Trọn Vẹn

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu biết về các thuộc tính thiêng liêng của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Hình Ảnh
Biểu tượng của Hội Phụ Nữ

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Thánh thư dạy chúng ta rằng Chúa Giê Su Ky Tô “đã nhận được tất cả quyền năng, cả trên trời lẫn dưới đất, và vinh quang của Đức Chúa Cha ở cùng Ngài, vì Ngài ở trong Đức Chúa Cha.” (GLGƯ 93:17). Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói rằng bởi quyền năng này của Đấng Cữu Rỗi mà đã tạo ra các tầng trời và trái đất, đã làm những điều kỳ diệu, và đã chịu đựng nỗi đau đớn trong vườn Ghết Sê Ma Nê và Đồi Sọ.1 Khi chúng ta hiểu được điều này, đức tin của chúng ta nơi Đấng Ky Tô sẽ gia tăng, và chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi chúng ta lập và tuân giữ các giao ước đền thờ, Chúa ban phước cho chúng ta với quyền năng của Ngài. Như Chị Linda K. Burton, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ nói: “Việc tuân giữ giao ước củng cố, làm cho có khả năng, và bảo vệ. … Gần đây tôi có gặp một người bạn mới dễ mến. Cô ấy đã làm chứng rằng sau khi cô ấy nhận được lễ thiên ân đền thờ, cô ấy đã cảm thấy được cũng cố với quyền năng chống lại sự cảm dỗ.”2

Nê Phi làm chứng về quyền năng giáo ước như sau: “Tôi, Nê Phi, thấy quyền năng của Chiên Con của Thượng Đế giáng xuống … trên dân giao ước của Chúa, … và họ được trang bị bằng sự ngay chính và bằng quyền năng của Thượng Đế trong vinh quang vĩ đại.” (1 Nê Phi 14:14).

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung

Giê Rê Mi 51:15; Khải Huyền 1:6; Gia Cốp 4:6-7; Mô Si A 3:17

Từ Thánh Thư

Vì được trần đầy với lòng trác ẩn mãnh liệt đối với Ma Thê và Ma Ri, Chúa Giê Su Ky Tô đã mang anh của họ là La Xa Rơ sống lại từ cái chết bởi quyền năng của Thượng Đế mà Ngài hằng có.

Chúa Giê Su đã tới nhà Ma Thê và Ma Ri sau khi La Xa Rơ đã nằm trong mộ được bốn ngày. Họ đã đi đến mộ của La Xa Rơ và Chúa Giê Su truyền lệnh chuyển hòn đá che lối vào đi. Chúa Giê Su đã nói cùng Ma Thê rằng: “Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” Sau đó Chúa cầu nguyện lên Đức Chúa Cha và “bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La Xa Rơ, hãy ra!

“Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm.” (Xin xem Giăng 11:1-45). Đấng Cứu Rỗi sử dụng quyền năng của Ngài để cứu chuộc và ban cho chúng ta quyền năng. Đức tin của chúng ta nơi Ngài sẽ gia tăng khi chúng ta nhớ rằng Ngài có trọn vẹn quyền năng và vinh quang.

Ghi Chú

  1. M. Russell Ballard, “Đây Là Công Việc của Ta và Sự Vinh Quang của Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2013, 18.

  2. Linda K. Burton, “Quyền Năng, Niềm Vui, và Tình Yêu Thương Đến từ Việc Tuân Giữ Giao Ước” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 111.

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này

Quyền năng của Thượng Đế trang bị cho chúng ta quyền năng và sự vinh quang như thế nào?

In