Generální autority Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
  Footnotes

  Generální autority a generální úředníci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

  Duben 2015

  První předsednictvo

  President Thomas S. Monson

  Thomas S. Monson
  President

  President Henry B. Eyring

  Henry B. Eyring
  První rádce

  President Dieter F. Uchtdorf

  Dieter F. Uchtdorf
  Druhý rádce

  Kvorum Dvanácti apoštolů

  Starší Boyd K. Packer

  Boyd K. Packer

  Starší L. Tom Perry

  L. Tom Perry

  Starší Russell M. Nelson

  Russell M. Nelson

  Starší Dallin H. Oaks

  Dallin H. Oaks

  Starší M. Russell Ballard

  M. Russell Ballard

  Starší Richard G. Scott

  Richard G. Scott

  Starší Robert D. Hales

  Robert D. Hales

  Starší Jeffrey R. Holland

  Jeffrey R. Holland

  Starší David A. Bednar

  David A. Bednar

  Starší Quentin L. Cook

  Quentin L. Cook

  Starší D. Todd Christofferson

  D. Todd Christofferson

  Starší Neil L. Andersen

  Neil L. Andersen

  Předsednictvo Sedmdesáti

  Starší Ronald A. Rasband

  Ronald A. Rasband

  Starší L. Whitney Clayton

  L. Whitney Clayton

  Starší Donald L. Hallstrom

  Donald L. Hallstrom

  Starší Richard J. Maynes

  Richard J. Maynes

  Starší Craig C. Christensen

  Craig C. Christensen

  Starší Ulisses Soares

  Ulisses Soares

  Starší Lynn G. Robbins

  Lynn G. Robbins

  První kvorum Sedmdesáti (v abecedním pořádku)

  Starší Marcos A. Aidukaitis

  Marcos A. Aidukaitis

  Starší Jose L. Alonso

  Jose L. Alonso

  Starší Ian S. Ardern

  Ian S. Ardern

  Starší Mervyn B. Arnold

  Mervyn B. Arnold

  Starší David S. Baxter

  David S. Baxter

  Starší Shayne M. Bowen

  Shayne M. Bowen

  Starší Craig A. Cardon

  Craig A. Cardon

  Starší Yoon Hwan Choi

  Yoon Hwan Choi

  Staší Kim B. Clark

  Kim B. Clark

  Starší Don R. Clarke

  Don R. Clarke

  Starší Carl B. Cook

  Carl B. Cook

  Starší Lawrence E. Corbridge

  Lawrence E. Corbridge

  Starší Claudio R. M. Costa

  Claudio R. M. Costa

  Starší LeGrand R. Curtis ml.

  LeGrand R. Curtis ml.

  Starší Benjamín De Hoyos

  Benjamín De Hoyos

  Starší Edward Dube

  Edward Dube

  Starší Kevin R. Duncan

  Kevin R. Duncan

  Starší Larry Echo Hawk

  Larry J. Echo Hawk

  Starší Stanley G. Ellis

  Stanley G. Ellis

  Starší David F. Evans

  David F. Evans

  Starší Enrique R. Falabella

  Enrique R. Falabella

  Starší Eduardo Gavarret

  Eduardo Gavarret

  Starší Robert C. Gay

  Robert C. Gay

  Starší Carlos A. Godoy

  Carlos A. Godoy

  Starší Christoffel Golden ml.

  Christoffel Golden 

  Starší Gerrit W. Gong

  Gerrit W. Gong

  Starší Walter F. González

  Walter F. González

  Starší C. Scott Grow

  C. Scott Grow

  Starší James J. Hamula

  James J. Hamula

  Starší Allen D. Haynie

  Allen D. Haynie

  Starší Daniel L. Johnson

  Daniel L. Johnson

  Starší Paul V. Johnson

  Paul V. Johnson

  Starší Patrick Kearon

  Patrick Kearon

  Starší Von G. Keetch

  Von G. Keetch

  Starší Jörg Klebingat

  Jörg Klebingat

  Starší Erich W. Kopischke

  Erich W. Kopischke

  Starší Hugo Montoya

  Hugo Montoya

  Starší Marcus B. Nash

  Marcus B. Nash

  Starší S. Gifford Nielsen

  S. Gifford Nielsen

  Starší Brent H. Nielson

  Brent H. Nielson

  Starší Allan F. Packer

  Allan F. Packer

  Starší Kevin W. Pearson

  Kevin W. Pearson

  Starší Anthony D. Perkins

  Anthony D. Perkins

  Starší Paul B. Pieper

  Paul B. Pieper

  Starší Rafael E. Pino

  Rafael E. Pino

  Starší Bruce D. Porter

  Bruce D. Porter

  Starší Dale G. Renlund

  Dale G. Renlund

  Starší Michael T. Ringwood

  Michael T. Ringwood

  Starší Joseph W. Sitati

  Joseph W. Sitati

  Starší Steven E. Snow

  Steven E. Snow

  Starší Vern P. Stanfill

  Vern P. Stanfill

  Starší Michael John U. Teh

  Michael John U. Teh

  Starší José A. Teixeira

  José A. Teixeira

  Starší Juan A. Uceda

  Juan A. Uceda

  Starší Arnulfo Valenzuela

  Arnulfo Valenzuela

  Starší Francisco J. Viñas

  Francisco J. Viñas

  Starší W. Christopher Waddell

  W. Christopher Waddell

  Starší Scott D. Whiting

  Scott D. Whiting

  Starší Lynn G. Robbins

  Chi Hong (Sam) Wong

  Starší Kazuhiko Yamashita

  Kazuhiko Yamashita

  Starší Jorge F. Zeballos

  Jorge F. Zeballos

  Starší Claudio D. Zivic

  Claudio D. Zivic

  Starší W. Craig Zwick

  W. Craig Zwick

  Druhé kvorum Sedmdesáti (v abecedním pořádku)

  Starší Wilford W. Andersen

  Wilford W. Andersen

  Starší Koichi Aoyagi

  Koichi Aoyagi

  Starší Randall K. Bennett

  Randall K. Bennett

  Starší Bruce A. Carlson

  Bruce A. Carlson

  Starší J. Devn Cornish

  J. Devn Cornish

  Starší Timothy J. Dyches

  Timothy J. Dyches

  Starší Bradley D. Foster

  Bradley D. Foster

  Starší Randy D. Funk

  Randy D. Funk

  Starší O. Vincent Haleck

  O. Vincent Haleck

  Starší Kevin S. Hamilton

  Kevin S. Hamilton

  Starší Larry S. Kacher

  Larry S. Kacher

  Starší Larry R. Lawrence

  Larry R. Lawrence

  Starší Per G. Malm

  Per G. Malm

  Starší Hugo E. Martinez

  Hugo E. Martinez

  Starší James B. Martino

  James B. Martino

  Starší Jairo Mazzagardi

  Jairo Mazzagardi

  Starší Adrián Ochoa

  Adrián Ochoa

  Starší Kent F. Richards

  Kent F. Richards

  Starší Gregory A. Schwitzer

  Gregory A. Schwitzer

  Starší Terence M. Vinson

  Terence M. Vinson

  Starší Larry Y. Wilson

  Larry Y. Wilson

  Předsedající biskupstvo

  Biskup Gary E. Stevenson

  Gary E. Stevenson
  Předsedající biskup

  Biskup Gérald Caussé

  Gérald Caussé
  První rádce

  Biskup Dean M. Davies

  Dean M. Davies
  Druhý rádce

  Generální úředníci

  Nedělní škola

  Tad R. Callister

  Tad R. Callister
  President

  John S. Tanner

  John S. Tanner
  První rádce

  Devin G. Durrant

  Devin G. Durrant
  Druhý rádce

  Mladé ženy

  Bonnie L. Oscarsonová

  Bonnie L. Oscarsonová
  Presidentka

  Carol F. McConkieová

  Carol F. McConkieová
  První rádkyně

  Neill F. Marriottová

  Neill F. Marriottová
  Druhá rádkyně

  Pomocné sdružení

  Linda K. Burtonová

  Linda K. Burtonová
  Presidentka

  Carole M. Stephensová

  Carole M. Stephensová
  První rádkyně

  Linda S. Reevesová

  Linda S. Reevesová
  Druhá rádkyně

  Primárky

  Rosemary M. Wixomová

  Rosemary M. Wixomová
  Presidentka

  Cheryl A. Esplinová

  Cheryl A. Esplinová
  První rádkyně

  Mary R. Durhamová

  Mary R. Durhamová
  Druhý rádkyně

  Mladí muži

  Stephen W. Owen

  Stephen W. Owen
  President

  Douglas D. Holmes

  Douglas D. Holmes
  První rádce

  M. Joseph Brough

  M. Joseph Brough
  Druhý rádce