2015
Generální autority Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
Květen 2015


Generální autority a generální úředníci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Duben 2015

První předsednictvo

Obrázek
President Thomas S. Monson

Thomas S. Monson
President

Obrázek
President Henry B. Eyring

Henry B. Eyring
První rádce

Obrázek
President Dieter F. Uchtdorf

Dieter F. Uchtdorf
Druhý rádce

Kvorum Dvanácti apoštolů

Obrázek
Starší Boyd K. Packer

Boyd K. Packer

Obrázek
Starší L. Tom Perry

L. Tom Perry

Obrázek
Starší Russell M. Nelson

Russell M. Nelson

Obrázek
Starší Dallin H. Oaks

Dallin H. Oaks

Obrázek
Starší M. Russell Ballard

M. Russell Ballard

Obrázek
Starší Richard G. Scott

Richard G. Scott

Obrázek
Starší Robert D. Hales

Robert D. Hales

Obrázek
Starší Jeffrey R. Holland

Jeffrey R. Holland

Obrázek
Starší David A. Bednar

David A. Bednar

Obrázek
Starší Quentin L. Cook

Quentin L. Cook

Obrázek
Starší D. Todd Christofferson

D. Todd Christofferson

Obrázek
Starší Neil L. Andersen

Neil L. Andersen

Předsednictvo Sedmdesáti

Obrázek
Starší Ronald A. Rasband

Ronald A. Rasband

Obrázek
Starší L. Whitney Clayton

L. Whitney Clayton

Obrázek
Starší Donald L. Hallstrom

Donald L. Hallstrom

Obrázek
Starší Richard J. Maynes

Richard J. Maynes

Obrázek
Starší Craig C. Christensen

Craig C. Christensen

Obrázek
Starší Ulisses Soares

Ulisses Soares

Obrázek
Starší Lynn G. Robbins

Lynn G. Robbins

První kvorum Sedmdesáti (v abecedním pořádku)

Obrázek
Starší Marcos A. Aidukaitis

Marcos A. Aidukaitis

Obrázek
Starší Jose L. Alonso

Jose L. Alonso

Obrázek
Starší Ian S. Ardern

Ian S. Ardern

Obrázek
Starší Mervyn B. Arnold

Mervyn B. Arnold

Obrázek
Starší David S. Baxter

David S. Baxter

Obrázek
Starší Shayne M. Bowen

Shayne M. Bowen

Obrázek
Starší Craig A. Cardon

Craig A. Cardon

Obrázek
Starší Yoon Hwan Choi

Yoon Hwan Choi

Obrázek
Staší Kim B. Clark

Kim B. Clark

Obrázek
Starší Don R. Clarke

Don R. Clarke

Obrázek
Starší Carl B. Cook

Carl B. Cook

Obrázek
Starší Lawrence E. Corbridge

Lawrence E. Corbridge

Obrázek
Starší Claudio R. M. Costa

Claudio R. M. Costa

Obrázek
Starší LeGrand R. Curtis ml.

LeGrand R. Curtis ml.

Obrázek
Starší Benjamín De Hoyos

Benjamín De Hoyos

Obrázek
Starší Edward Dube

Edward Dube

Obrázek
Starší Kevin R. Duncan

Kevin R. Duncan

Obrázek
Starší Larry Echo Hawk

Larry J. Echo Hawk

Obrázek
Starší Stanley G. Ellis

Stanley G. Ellis

Obrázek
Starší David F. Evans

David F. Evans

Obrázek
Starší Enrique R. Falabella

Enrique R. Falabella

Obrázek
Starší Eduardo Gavarret

Eduardo Gavarret

Obrázek
Starší Robert C. Gay

Robert C. Gay

Obrázek
Starší Carlos A. Godoy

Carlos A. Godoy

Obrázek
Starší Christoffel Golden ml.

Christoffel Golden 

Obrázek
Starší Gerrit W. Gong

Gerrit W. Gong

Obrázek
Starší Walter F. González

Walter F. González

Obrázek
Starší C. Scott Grow

C. Scott Grow

Obrázek
Starší James J. Hamula

James J. Hamula

Obrázek
Starší Allen D. Haynie

Allen D. Haynie

Obrázek
Starší Daniel L. Johnson

Daniel L. Johnson

Obrázek
Starší Paul V. Johnson

Paul V. Johnson

Obrázek
Starší Patrick Kearon

Patrick Kearon

Obrázek
Starší Von G. Keetch

Von G. Keetch

Obrázek
Starší Jörg Klebingat

Jörg Klebingat

Obrázek
Starší Erich W. Kopischke

Erich W. Kopischke

Obrázek
Starší Hugo Montoya

Hugo Montoya

Obrázek
Starší Marcus B. Nash

Marcus B. Nash

Obrázek
Starší S. Gifford Nielsen

S. Gifford Nielsen

Obrázek
Starší Brent H. Nielson

Brent H. Nielson

Obrázek
Starší Allan F. Packer

Allan F. Packer

Obrázek
Starší Kevin W. Pearson

Kevin W. Pearson

Obrázek
Starší Anthony D. Perkins

Anthony D. Perkins

Obrázek
Starší Paul B. Pieper

Paul B. Pieper

Obrázek
Starší Rafael E. Pino

Rafael E. Pino

Obrázek
Starší Bruce D. Porter

Bruce D. Porter

Obrázek
Starší Dale G. Renlund

Dale G. Renlund

Obrázek
Starší Michael T. Ringwood

Michael T. Ringwood

Obrázek
Starší Joseph W. Sitati

Joseph W. Sitati

Obrázek
Starší Steven E. Snow

Steven E. Snow

Obrázek
Starší Vern P. Stanfill

Vern P. Stanfill

Obrázek
Starší Michael John U. Teh

Michael John U. Teh

Obrázek
Starší José A. Teixeira

José A. Teixeira

Obrázek
Starší Juan A. Uceda

Juan A. Uceda

Obrázek
Starší Arnulfo Valenzuela

Arnulfo Valenzuela

Obrázek
Starší Francisco J. Viñas

Francisco J. Viñas

Obrázek
Starší W. Christopher Waddell

W. Christopher Waddell

Obrázek
Starší Scott D. Whiting

Scott D. Whiting

Obrázek
Starší Lynn G. Robbins

Chi Hong (Sam) Wong

Obrázek
Starší Kazuhiko Yamashita

Kazuhiko Yamashita

Obrázek
Starší Jorge F. Zeballos

Jorge F. Zeballos

Obrázek
Starší Claudio D. Zivic

Claudio D. Zivic

Obrázek
Starší W. Craig Zwick

W. Craig Zwick

Druhé kvorum Sedmdesáti (v abecedním pořádku)

Obrázek
Starší Wilford W. Andersen

Wilford W. Andersen

Obrázek
Starší Koichi Aoyagi

Koichi Aoyagi

Obrázek
Starší Randall K. Bennett

Randall K. Bennett

Obrázek
Starší Bruce A. Carlson

Bruce A. Carlson

Obrázek
Starší J. Devn Cornish

J. Devn Cornish

Obrázek
Starší Timothy J. Dyches

Timothy J. Dyches

Obrázek
Starší Bradley D. Foster

Bradley D. Foster

Obrázek
Starší Randy D. Funk

Randy D. Funk

Obrázek
Starší O. Vincent Haleck

O. Vincent Haleck

Obrázek
Starší Kevin S. Hamilton

Kevin S. Hamilton

Obrázek
Starší Larry S. Kacher

Larry S. Kacher

Obrázek
Starší Larry R. Lawrence

Larry R. Lawrence

Obrázek
Starší Per G. Malm

Per G. Malm

Obrázek
Starší Hugo E. Martinez

Hugo E. Martinez

Obrázek
Starší James B. Martino

James B. Martino

Obrázek
Starší Jairo Mazzagardi

Jairo Mazzagardi

Obrázek
Starší Adrián Ochoa

Adrián Ochoa

Obrázek
Starší Kent F. Richards

Kent F. Richards

Obrázek
Starší Gregory A. Schwitzer

Gregory A. Schwitzer

Obrázek
Starší Terence M. Vinson

Terence M. Vinson

Obrázek
Starší Larry Y. Wilson

Larry Y. Wilson

Předsedající biskupstvo

Obrázek
Biskup Gary E. Stevenson

Gary E. Stevenson
Předsedající biskup

Obrázek
Biskup Gérald Caussé

Gérald Caussé
První rádce

Obrázek
Biskup Dean M. Davies

Dean M. Davies
Druhý rádce

Generální úředníci

Nedělní škola

Obrázek
Tad R. Callister

Tad R. Callister
President

Obrázek
John S. Tanner

John S. Tanner
První rádce

Obrázek
Devin G. Durrant

Devin G. Durrant
Druhý rádce

Mladé ženy

Obrázek
Bonnie L. Oscarsonová

Bonnie L. Oscarsonová
Presidentka

Obrázek
Carol F. McConkieová

Carol F. McConkieová
První rádkyně

Obrázek
Neill F. Marriottová

Neill F. Marriottová
Druhá rádkyně

Pomocné sdružení

Obrázek
Linda K. Burtonová

Linda K. Burtonová
Presidentka

Obrázek
Carole M. Stephensová

Carole M. Stephensová
První rádkyně

Obrázek
Linda S. Reevesová

Linda S. Reevesová
Druhá rádkyně

Primárky

Obrázek
Rosemary M. Wixomová

Rosemary M. Wixomová
Presidentka

Obrázek
Cheryl A. Esplinová

Cheryl A. Esplinová
První rádkyně

Obrázek
Mary R. Durhamová

Mary R. Durhamová
Druhý rádkyně

Mladí muži

Obrázek
Stephen W. Owen

Stephen W. Owen
President

Obrázek
Douglas D. Holmes

Douglas D. Holmes
První rádce

Obrázek
M. Joseph Brough

M. Joseph Brough
Druhý rádce