2015
Đấng Cứu Rỗi Sẽ An Ủi Các Em
March 2015


Thiếu Nhi

Đấng Cứu Rỗi Sẽ An Ủi Các Em

Hỏi một người trong gia đình hoặc một người bạn về một thời gian mà họ cảm thấy được Đấng Cứu Rỗi an ủi. Hãy cố gắng nghĩ về một thời gian mà Đấng Cứu Rỗi an ủi các em. Các em có thể vẽ hình về kinh nghiệm đó và treo nó bên cạnh giường để nhắc nhở các em rằng Chúa Giê Su Ky Tô sẽ luôn ở đó để an ủi các em.

In