Ol Samting we Oli Stap Insaed
    Footnotes

    Liahona, Oktoba 2014

    Luk sapos yu save faenem Liahona we oli haedem insaed long Liahona ia. Klu: ?Wetaem i wan gud taem blong mekem seves?

    Long Kova

    Fored: Lesli Nison i tekem foto. Insaed long fored blong kova: Foto i kam long Matiu Reya.