Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Sepitema 2014

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fufuuʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: Molomolomuivaʻe.

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Ko e akoʻi ʻe Nīfai ʻi he Temipalé ʻe Dan Burr. ʻI loto he takafi muʻá: Tā fakatātaaʻi ʻo e ʻatá ʻe Bradley Slade. ʻI loto ʻi he takafi ʻi muí Tā fakatātaaʻi ʻo e ʻatá ʻe David Stoker.