Bản Tóm Lược về Đại Hội Trung Ương Bán Niên Kỳ Thứ 183
  Footnotes

  Bản Tóm Lược về Đại Hội Trung Ương Bán Niên Kỳ Thứ 183

  Sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng Mười năm 2013, Phiên Họp Chung

  Chủ tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Henry B. Eyring. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả Kent F. Richards. Cầu nguyện kết thúc: Matthew O. Richardson. Phần âm nhạc do Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách; Mack Wilberg và Ryan Murphy, nhạc trưởng; Andrew Unsworth và Clay Christiansen, người đánh đại phong cầm: “How Wondrous and Great,” Hymns, số 267; “Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 32; “Israel, Israel, God Is Calling,” Hymns, số 7, do Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản; “There Is Sunshine in My Soul,” Hymns, số 227; “Keep the Commandments,” Children’s Songbook, 146, do Murphy soạn nhạc, chưa xuất bản; “Come, Ye Thankful People,” Hymns, số 94, do Wilberg soạn nhạc, Oxford xuất bản.

  Trưa thứ Bảy, ngày 5 tháng Mười năm 2013, Phiên Họp Chung

  Chủ Tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Điều Khiển Chương Trình: Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả Paul V. Johnson. Cầu nguyện kết thúc: Carol F. McConkie. Phần âm nhạc do một ca đoàn gia đình từ các giáo khu ở Roy, Kanesville, Hooper, và West Haven, Utah đảm trách; Jane Fjeldsted, nhạc trưởng; Linda Margetts, người đánh đại phong cầm: “On This Day of Joy and Gladness,” Hymns, số. 64, do Fjeldsted/Margetts soạn nhạc, chưa xuất bản; “I Know That My Savior Loves Me,” Phần Trình Bày của Các Thiếu Nhi trong Buổi Lễ Tiệc Thánh năm 2010, của Bell và Creamer, do Fjeldsted/Margetts soạn nhạc, chưa xuất bản; “Press Forward, Saints,” Hymns, số 81; “Giờ Có Mến Yêu trong Nhà Tôi,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 44, do Fjeldsted/Margetts soạn nhạc, chưa xuất bản.

  Chiều Thứ Bảy ngày 5 tháng Mười năm 2013, Phiên Họp Chức Tư Tế

  Chủ tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Henry B. Eyring. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả Paul E. Koelliker. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Walter F. González. Phần âm nhạc do một ca đoàn Chức Tư Tế A Rôn từ các giáo khu ở Murray, Utah đảm trách; Kelly DeHaan, nhạc trưởng; Richard Elliott, người đánh đại phong cầm: “Sing Praise to Him,” Hymns, số 70, do Kempton soạn nhạc, chưa xuất bản; “Like Ten Thousand Legions Marching,” Hymns, số 253, do Elliott soạn nhạc, chưa xuất bản; “Hãy Làm Điều Tốt,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 34; “God of Our Fathers, Whose Almighty Hand,” Hymns, số 78, do Huff soạn nhạc, chưa xuất bản.

  Sáng Chủ Nhật, ngày 6 tháng Mười năm 2013, Phiên Họp Chung

  Chủ Tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Điều Khiển Chương Trình: Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf. Cầu nguyện mở đầu: Cheryl A. Esplin. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Francisco J. Viñas. Phần âm nhạc do Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách; Mack Wilberg, nhạc trưởng; Clay Christiansen và Richard Elliott, người đánh đại phong cầm: “Sweet Is the Work,” Hymns, số 147; “Rejoice, the Lord Is King!” Hymns, số 66; “Master, the Tempest Is Raging,” Hymns, số 105, do Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản; “Put Your Shoulder to the Wheel,” Hymns, số 252; “O Divine Redeemer,” của Gounod; “Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 36, do Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản.

  Trưa Chủ Nhật, ngày 6 tháng Mười năm 2013, Phiên Họp Chung

  Chủ tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Henry B. Eyring. Cầu nguyện mở đầu: David L. Beck. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Claudio R. M. Costa. Phần âm nhạc do Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách; Mack Wilberg và Ryan Murphy, nhạc trưởng; Bonnie Goodliffe, người đánh đại phong cầm: “They, the Builders of the Nation,” Hymns, số 36, do Wilberg soạn nhạc, Jackman xuất bản; “When He Comes Again,” Children’s Songbook, 82–83, do Murphy soạn nhạc, chưa xuất bản; “Called to Serve,” Hymns, số 249; “Abide with Me; ’Tis Eventide,” Hymns, số 165, do Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản.

  Chiều Thứ Bảy, ngày 28 tháng Chín năm 2013, Buổi Họp Hội Phụ Nữ Trung Ương

  Chủ Tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Điều Khiển Chương Trình: Linda K. Burton. Cầu nguyện mở đầu: Laraine Swenson. Cầu nguyện kết thúc: Ana De Agostini. Phần âm nhạc do một ca đoàn Hội Phụ Nữ từ Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo Provo đảm trách; Emily Wadley, nhạc trưởng; Bonnie Goodliffe, người đánh đại phong cầm: “Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 5; “Go Forth with Faith,” Hymns, số 263; “As Sisters in Zion,” Hymns, số 309, do Sally DeFord soạn nhạc, chưa xuất bản; “Con Sẽ Đi Đến Nơi Nào Ngài Sai Con,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 46, ca khúc do Wadley soạn, chưa xuất bản; “More Holiness Give Me,” Hymns, số 131, do Lyon soạn nhạc, Jackman xuất bản.

  Các Bài Nói Chuyện tại Đại Hội Hiện Đang Có Sẵn

  Để truy cập trên Internet các bài nói chuyện tại đại hội trung ương bằng nhiều ngôn ngữ, xin vào xem trang mạng conference.lds.org. Rồi chọn ra một ngôn ngữ. Băng ghi âm thường có sẵn tại các trung tâm phân phối trong vòng hai tháng sau đại hội.

  Các Sứ Điệp cho Việc Giảng Dạy Tại Gia và Thăm Viếng Giảng Dạy

  Xin chọn bài thuyết giảng nào đáp ứng hữu hiệu nhất đối với nhu cầu của những người mà các anh chị em thăm viếng để làm sứ điệp cho việc giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy.

  Ngoài bìa

  Trước: Hình do Cody Bell chụp.

  Sau: Hình do Cody Bell chụp.

  Hình Ảnh Đại Hội

  Quang cảnh đại hội trung ương ở Salt Lake City do Welden C. Andersen, Cody Bell, Randy Collier, Weston Colton, Scott Davis, Craig Dimond, Lloyd Eldredge, Collin King, John Luke, Leslie Nilsson, Matthew Reier, Christina Smith, và Byron Warner chụp; ở Arraiján, Panama, do Josué Peña chụp; ở Brasília, Brazil, do Tomé Siqueira chụp; ở Cavite, Philippine, do Danilo Soleta chụp; ở Colleyville, Texas, Hoa Kỳ, do Mark Mabry chụp; ở Foz do Iguaçú, Brazil, do Lincoln Parmezan de Melo chụp; ở Guatemala City, Guatemala, do Don Searle chụp; ở Lima, Peru, do Stephanie Navarette chụp; ở London, Anh, do Preston Judy chụp; ở Lyon, France, do Carolyn Carter chụp; ở Panama City, Panama, do Josué Peña chụp; ở Rome, Ý, do Massimo Criscione chụp; và ở Santiago, Chile, do Cristian F. Castro Marin chụp.