Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, ʻOkatopa 2013

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fufuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoni: Vahevahe ʻa e fuaʻiʻakaú.

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Tā fakatātā ʻo e ʻatá ʻe Cody Bell. ʻI muí: Tā fakatātā ʻo e ʻatá ʻe Cody Bell. Takafi muʻa ʻi lotó: Tā fakatātā ʻo e ʻatá ʻe he iStockphoto/Thinkstock.