Fakahokohoko ʻo e Tohí
  Footnotes

  Liahona, Sepitema 2013

  Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fufuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Kiʻi tokoni: Naʻe ʻaʻahi ʻa Sīsū ki he kakai ʻi ʻAmeliká.

  ʻI he takafí

  Takafi muʻá: Ko e Sipi Heé, tā ʻe Newell Convers Wyeth, hiki tatau ʻi he ngofua mei he Colby College Museum of Art. Tuʻa takafí: taá © Thinkstock. Tafaʻaki ki loto ʻo e takafi muʻá: faitā ʻa Chelsea Stark.

  FAKATONUTONUʻOku mau kole fakamolemole atu koeʻuhí ko ha fehalaaki ʻi he “Ngaahi Kaati Folofolá” ʻi he peesi 65–66 ʻo e makasini ʻo ʻAokosí. Ko e ngaahi potufolofola totonu ki he kaati “ʻI he taimi ʻoku ou fiefia aí …” ko e Saame 118:24; Sione 13:17; mo e ʻAlamā 26:35. Ko e ngaahi potufolofola totonu ki he kaati “ʻI he taimi ʻoku fie maʻu ai ke u loto-toʻá …” ko e Taniela 6; 1 Nīfai 3:7; mo e ʻAlamā 56:44-46. ʻE lava ke paaki e ngaahi peesi ʻoku fakatonutonú mei he liahona.lds.org.