Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Siulai 2013

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Kiʻi tokoni: ʻOku ʻilo ʻe ʻElika.

    ʻI he takafí

    Muʻá: Ngaahi Talanoa Manakoa Tahá, fai ʻe Michael T. Malm. Muí: Faitā ʻa Craig Dimond, © IRI. Tafaʻaki ki loto ʻo e takafi muʻá: Faitaaʻi ʻe Richard M. Romney.