Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Sune 2013

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi ‘a e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he pulusinga ko ʻení Ko ha tokoni: ʻOua ʻe foʻi kae kumi fakalelei pē.

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: tā fakatātaaʻi ʻo e ʻatá ‘e David Stoker. ʻI muí: Tā fakatātaaʻi ʻo e ʻatá ‘e David Stoker. ‘I loto he takafi muʻá: Taá naʻe fai ‘e Justin John Soderquist.