Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Māʻasi 2013

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fufuuʻi ʻi he makasini ko ʻení Tokoni: ʻOua te ke sēlueʻi ʻa e vaká.

    ʻI he takafí

    Tā fakatātā ʻo e ʻatá ʻe Cody Bell Takafi muí: Tā fakatātaaʻi ʻo e ʻatá ʻe Craig Dimond Tafaʻaki ki loto ʻo e takafi muʻá: Tā ʻo e Maamakamo Hesetá ʻi ʻOlikoni, USA, tā ʻe Royce Bair © Getty Images.