Աղոթքի հետ կապված արկած
նախորդ հաջորդ

Երեխաներ

Աղոթքի հետ կապված արկած

Նախագահ Այրինգը ուսուցանում է, որ աղոթքները կարող են պատասխանվել տարբեր եղանակներով: Դուք կարող եք արկածներ ունենալ, երբ ուսումնասիրեք սուրբ գրությունները՝ այդ եղանակներից որոշները գտնելու համար:

Բացեք ներքևում տրված սուրբ գրություններից յուրաքանչյուրը: Ձեր օրագրում մի քանի բառ գրեք, որ նկարագրեք, թե ինչ են ասում այս սուրբ գրությունները աղոթքին տրված պատասխանների վերաբերյալ:

Դուք կարող եք նաև գրել ձեր օրագրում ձեր իսկ ունեցած փորձառությունները պատասխանված աղոթքների վերաբերյալ:

Հովհաննես ԺԴ.26

Վարդապետություն և Ուխտեր 6.22-23:

Վարդապետություն և Ուխտեր 8.2

Վարդապետություն և Ուխտեր 9.8-9

Առակաց 8.10–11