2012
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը
նախորդ հաջորդ

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը

Առաջարկվում են հաստատման Թոմաս Սպենսեր Մոնսոնը որպես մարգարե, տեսանող և հայտնող, և որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ; Հենրի Բենյոն Այրինգը որպես Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական, և Դիտեր Ֆրիդրիխ Ուխդորֆը որպես Առաջին Նախագահության Երկրորդ Խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, կարող են քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե կան, կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Բոյդ Քեննեթ Փաքերը որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ, և հետևյալ անձինք որպես այդ քվորումի անդամներ. Բոյդ Ք. Փաքեր, Լ. Թոմ Փերի, Ռասսել Մ. Նելսոն, Դալլին Հ. Օուքս, Մ. Ռասել Բալլարդ, Ռիչարդ Գ. Սքոթ, Ռոբերտ Դ. Հեյլս, Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ, Դեյվիդ Ա. Բեդնար, Քվենթին Լ. Քուք, Դ. Թոդ Քրիստտոֆերսոն և Նիլ Լ. Անդերսեն:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Առաջին Նախագահության Խորհրդականները և Տասներկու Առաքյալները որպես մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե կան, արտահայտեք նույն կերպ:

Երեց Ջեյ Ի. Ջենսենն ազատվել է Յոթանասունի Քվորումների Նախագահության անդամի ծառայությունից:

Ովքեր կարող են միանալ մեզ և երախտագիտություն հայտնել, խնդրում ենք, քվեարկել:

Առաջարկվում է հաստատման Երեց Քրեյգ Ս. Քրիսչենսենը որպես Յոթանասունի Քվորումների Նախագահության անդամ:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Դե՞մ:

Առաջարկվում է իր հիանալի ծառայության համար երախտագիտության քվեով ազատել Երեց Մարլին Կ. Ջենսենին որպես Եկեղեցու Պատմաբան և Արձանագրող իր ծառայությունից:

Բոլորն ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Առաջարկվում է հաստատման Երեց Ստիվեն Ի. Սնոուն որպես Եկեղեցու Պատմաբան և Արձանագրող:

Բոլորն ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Դե՞մ:

Առաջարկվում է ազատել Երեցներ Քեյթ Կ. Հիլբիգին, Ջեյ Ի. Ջենսենին, Մարլին Կ. Ջենսենին և Օկտավիանո Տենորիոյին Յոթանասունի Առաջին Քվորումի անդամների իրենց ծառայությունից և նշանակել նրանց Պատվավոր Բարձրագույն Իշխանություններ:

Առաջարկվում է ազատել Երեցներ Քեյթ Ռ. Էդվարդսին և Լարի Վ. Գիբբոնսին Յոթանասունի Երկրորդ Քվորումի անդամների իրենց ծառայությունից:

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ, արտահայտելով իրենց երախտագիտությունը այս եղբայրների հիանալի ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման մյուս Բարձրագույն Իշխանությունները, Տարածքային Յոթանասունականները, և գերագույն օժանդակ կազմակերպությունների նախագահությունները ներկա կազմով:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, կարող են քվեարկել:

Եղբայրներ և քույրեր, շնորհակալություն ձեր հաստատող ձայնի և ձեր հավատքի, նվիրման և աղոթքների համար: