Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, ʻOkatopa 2012

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fufuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: Naʻe ngāue ʻaki nai ʻe Noa ha Liahona?

    ʻI he takafí

    Tā fakatātaaʻi ʻo e ʻatá ʻe Cody Bell.