Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Sepitema 2012

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoni: Ko e ʻalu ki he “Palaimelí.”

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Faitaaʻi ʻe Robert Casey. ʻI muí: Fakaʻaongaʻi e taá ʻi he angalelei ʻa Grant mo Terri Whitesides.