Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, ʻAokosi 2012

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoni: ʻi ha fale.

    ʻI he takafí

    Kau Toutai Tangatá, fai ʻe Simon Dewey.