Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Sune 2012

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fufuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: ‘E faingataʻa hono ʻilo iá.

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Tā fakatātaaʻi ʻo e ʻatá ʻe Craig Dimond Ko Hono Toe Fakafoki Mai ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí, tā ʻe Walter Rane. © IRI