2012
182-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի ամփոփում
նախորդ հաջորդ

182-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի ամփոփում

Շաբաթ առավոտ, 31 մարտի, 2012, գերագույն նիստ

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացող աղոթք՝ Երեց Ջոն Բ. Դիքսոն: Փակող աղոթք՝ Երեց Վիլֆորդ Վ. Անդերսեն: Երաժշտություն՝ Թաբերնաքլի երգչախումբ, խմբավարներ՝ Մաք Վիլբերգ և Ռայան Մըրֆի; երգեհոնահարներ՝ Էնդրյու Անսվորթ և Քլեյ Քրիսչենսեն. “High on the Mountain Top,” Hymns, no. 5; “Praise the Lord with Heart and Voice,” Hymns, no. 73; “You Can Make the Pathway Bright,” Hymns, no. 228, arr. Wilberg, unpublished; “How Firm a Foundation,” Hymns, no. 85; “Love Is Spoken Here,” Children’s Songbook, 190–91, arr. Cardon, unpublished; “Redeemer of Israel,” Hymns, no. 6, arr. Wilberg, pub. Hinshaw:

Շաբաթ ցերեկ, 31 մարտի, 2012, գերագույն նիստ

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացող աղոթք՝ Երեց Վիլիամ Ռ. Վոքեր: Փակող աղոթք՝ Երեց Բրուս Ա. Քարլսոն: Երաժշտություն՝ միացյալ երգչախումբ Պրովոյի Միսիոներների Ուսուցման Կենտրոնից, խմբավարներ՝ Դուգլաս Բրենչլի և Ռայան Էգեթ; երգեհոնահար՝ Բոննի Գուդլիֆ. “Glory to God on High,” Hymns, no. 67, arr. Manookin, pub. Jackman; “Lead, Kindly Light,” Hymns, no. 97, arr. Wilberg, pub. Jackman; “Called to Serve,” Hymns, no. 249; “Praise to the Man,” Hymns, no. 27, arr. Wilberg, pub. Jackman:

Շաբաթ երեկո, 31 մարտի, 2012, քահանայության նիստ

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացող աղոթք՝ Երեց Յուն Հվան Չոյի: Փակող աղոթք՝ Երեց Լարի Ռ. Լորենս: Երաժշտություն՝ քահանայության երգչախումբ Սոլթ Լեյք համալսարանի ինստիտուտներից, խմբավարներ՝ Հալ Վ. Ռոմրել, Քրեյգ Ալլեն և Դեննիս Նորդֆելթ; երգեհոնահար՝ Ռիչարդ Էլիոթ. “Jesus, Savior, Pilot Me,” Hymns, no. 104, arr. Longhurst, pub. Jackman; “Carry On,” Hymns, no. 255, arr. Durham, pub. Jackman; “Ye Elders of Israel,” Hymns, no. 319; “Dear to the Heart of the Shepherd,” Hymns, no. 221, arr. Beebe, pub. Larice:

Շաբաթ առավոտ, 1 ապրիլի, 2012, գերագույն նիստ

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացող աղոթք՝ Երեց Բրենթ Հ. Նիլսոն: Փակող աղոթք՝ Երեց Փեր Գ. Մալմ: Երաժշտություն՝ Թաբերնաքլի երգչախումբ, խմբավար՝ Մաք Վիլբերգ; երգեհոնահարներ՝ Քլեյ Քրիսչենսեն և Ռիչարդ Էլիոթ. “Come, Ye Children of the Lord,” Hymns, no. 58; “Praise to the Lord, the Almighty,” Hymns, no. 72, arr. Wilberg, pub. Oxford; “Teach Me to Walk in the Light,” Hymns, no. 304, arr. Wilberg, unpublished; “Rejoice, the Lord Is King!” Hymns, no. 66; “Let Us Oft Speak Kind Words,” Hymns, no. 232, arr. Wilberg, unpublished; “Come, Thou Fount of Every Blessing,” Hymns (1948), no. 70, arr. Wilberg, pub. Oxford:

Կիրակի ցերեկ, 1 ապրիլի, 2012, գերագույն նիստ

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացող աղոթք՝ Երեց Վ. Քրեյգ Ցվիք: Փակող աղոթք՝ Երեց Ջաիրո Մազագարդի: Երաժշտություն՝ Թաբերնաքլի երգչախումբ, խմբավարներ՝ Մաք Վիլբերգ և Ռայան Մըրֆի; երգեհոնահարներ՝ Լինդա Մարգեթս և Բոննի Գուդլիֆ. “On This Day of Joy and Gladness,” Hymns, no. 64, arr. Murphy, unpublished; “Come unto Jesus,” Hymns, no. 117, arr. Murphy, unpublished; “Hope of Israel,” Hymns, no. 259; “I Need Thee Every Hour,” Hymns, no. 98, arr. Wilberg, unpublished:

Կիրակի երեկո, 24 մարտի, 2012, Երիտասարդ Կանանց գերագույն ժողով

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Էլեյն Ս. Դալտոն: Բացող աղոթք՝ Էբիգեյլ Փինեգար: Փակող աղոթք՝ Քեթի Էլիզաբեթ Գարֆ: Երաժշտություն՝ Երիտասարդ Կանանց երգչախումբ Յուտայի Ամերիքն Ֆորք ցցերից, խմբավար՝ Մերիլի Վեբ; երգեհոնահար՝ Բոննի Գուդլիֆ. “Come, Ye Children of the Lord,” Hymns, no. 58, arr. Wilberg, pub. Jackman; “As Zion’s Youth in Latter Days,” Hymns, no. 256, arr. Kasen, pub. Jackman; “I Feel My Savior’s Love,” Children’s Songbook, 74–75, “Beautiful Savior,” Children’s Songbook, 62–63, medley arr. Webb, unpublished (cello: Daphne O’Rullian); “High on the Mountain Top,” Hymns, no. 5:

Համաժողովի ելույթները մատչելի են

Տարբեր լեզուներով գերագույն համաժողովի ելույթները մատչելի են conference.lds.org կայքում: Ընտրեք լեզուն: Սովորաբար համաժողովից հետո երկու ամիսների ընթացքում աուդիո ձայնագրությունները մատչելի են բաշխման կենտրոններում:

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձներ

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձների համար խնդրում ենք ընտրեք այն ելույթը, որը լավագույնս է համապատասխանում նրանց կարիքներին, ում այցելում եք:

Կազմի վրա

Առջևում՝ լուսանկար Դերեկ Իսրաելսենի կողմից: Ետևում՝ լուսանկար Քոդի Բելլի կողմից:

Համաժողովի լուսանկարները

Տեսարաններ գերագույն համաժողովից Սոլթ Լեյք Սիթիում՝ Քրեյգ Դայմոնդի, Վոլդեն Ս. Անդերսենի, Ջոն Լյուքի, Մեթյու Ռեյերի, Քրիստինա Սմիթի, Քոդի Բելլի, Լես Նիլսոնի, Վեստոն Քոլտոնի, Սարա Ջենսենի, Դերեկ Իսրաելսենի, Սքոթ Դեյվիսի, Քրիսթի Ջորդանի և Ռենդի Քոլիերի կողմից; Ալբանիայում՝ Ռեբեկա Էթկինի կողմից; Արգենտինայում՝ Մարիանո Գեբրիել Քաթիլլոյի կողմից; Բրազիլիայում՝ Լորենի Ֆոչետոյի և Սանդրա Ռոզադոսի կողմից; Անգլիայում՝ Ջոն Քրեբսի կողմից; Ֆրանսիայում՝ Սեբաստիեն Մոնդասի կողմից; Գուամում՝ Սյուզան Անդերսենի կողմից; Գվատեմալայում՝ Ջորդան Ֆրենսիսի կողմից; Այդահոյում, ԱՄՆ՝ Լյուք Ֆիլիպսի կողմից; Հնդկաստանումէ Մարգարեթ Էլիոթի կողմից; Մինեսոտայում, ԱՄՆ՝ Ռոնդա Հարիսի կողմից; Ռուսաստանից՝ Էնդրյու Սեմենովի կողմից: