2012
Վիճակագրական հաշվետվություն, 2011թ.
նախորդ հաջորդ

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2011թ.

Ի գիտություն Եկեղեցու անդամների, Առաջին Նախագահությունը հրապարակել է Եկեղեցու աճի և կարգավիճակի վերաբերյալ հետևյալ վիճակագրական հաշվետվությունը՝ 2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ.

Եկեղեցու միավորներ

Ցցեր

2946

Միսիաներ

340

Շրջաններ

608

Ծխեր և Ճյուղեր

28784

Եկեղեցու անդամների թիվը

Անդամների ընդհանուր թիվը

14441346

2011թ. Եկեղեցում գրանցված նոր երեխաներ

119917

2011թ. մկրտված նորադարձներ

281312

Միսիոներներ

Լիաժամկետ միսիոներներ

55410

Եկեղեցու ծառայության մեջ գտնվող միսիոներներ

22299

Տաճարներ

2011թ. նվիրագործված տաճարներ (Սան Սալվադոր Էլ Սալվադոր և Քվեցալթենդանգո Գվատեմալա)

2

2011թ. վերանվիրագործված տաճարներ (Ատլանտա Ջորջիա)

1

Գործող տաճարներ

136

Եկեղեցու նախկին Բարձրագույն Իշխանություններ և այլոք, ովքեր մահացել են անցյալ տարվա ապրիլի գերագույն համաժողովից հետո

Երեցներ Մերիոն Դ. Հենքս, Ջեկ Հ. Գոսլինդ Կրտս., Մոնթե Ջ. Բրաու, Ռոնալդ Ի. Փոլման, Քեյթ Վ. Վիլքոքս և Հարոլ Գ. Հիլամ՝ բոլորն էլ Յոթանասունի Քվորումների նախկին անդամներ; Քույր Ջոյ Ֆ. Էվանս և Չիկո Ն. Օկասակի՝ Սփոփող Միության գերագույն նախագահության նախկին խորհրդականներ; Քույր Նորմա Վոլոյ Սոնթագ՝ պատվավոր Յոթանասունի նախկին անդամ Երեց Ֆիլիպ Տ. Սոնթագի կինը; Քույր Լիոլա Ջորջ՝ Յոթանասունի նախկին անդամ Երեց Լլոյդ Պ. Ջորջի այրին, Քույր Արգելիա Վիլանուեվա դե Ալվարեզ՝ Յոթանասունի նախկին անդամ, Երեց Լինո Ալվարեզի կինը; և Եղբայր Վենդել Մ. Սմութ Կրտս.՝ Թաբերնաքլի երգչախմբի նախկին տնօրեն: