Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Fēpueli 2012

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Kiʻi Tokoní: ʻOku ʻiloʻi ʻe Taniela mo Siosefa.

    ʻI he takafí

    Ko e ʻUluaki Mata-Meʻa-Hā-Maí, sioʻata fakalanu kehekehe ʻi he falelotu ʻo e Uooti Pilikihami Siti Tolú, Pilikihami Siti, ʻIutā, USA.