Fakahokohoko ʻo e Tohí
  Footnotes

  Liahona, Tīsema 2011

  Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoni: ko ha meʻaʻofa ʻi he lalo ʻakaú.

  ʻI he takafí

  ʻI Muʻá: tā fakatātā ʻe Matthew Reier. ʻI Muí: The Birth of Jesus, tā ʻe Carl Heinrich Bloch, fakangofua ke fakaʻaongaʻi ʻe he National Historic Museum ʻi Frederiksborg ʻi Hillerod, Denmark.

  Temipale Kivi ʻIukuleiní