Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Sepitema 2011

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: ʻAʻahi ki Pelū.

    ʻI he takafí

    Tā fakatātaaʻi ʻo e ʻatá ʻe Robert Casey.