Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, ʻAokosi 2011

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Kiʻi tokoni: vaʻinga he laʻaá.

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: tā fakatātā ʻa Jerry Garn. ʻI muí: tā fakatātā ʻa © iStockphoto.