Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, ʻEpeleli 2011

    ʻI he takafí

    ʻOku ou Tuku ʻa e Melinó kiate Kimoutolu, tā ʻe Walter Rane, fakaʻaongaʻi ʻi he angalelei ʻa e Musiume Hisitōlia ʻo e Siasí.

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: ko ha pilinisesi talavou.