2011
Ինչպե՞ս կարող եմ ես պաշտպանվել աշխարհի վատ բաներից

Հատուկ վկա

Ինչպե՞ս կարող եմ ես պաշտպանվել աշխարհի վատ բաներից

Հատված «Ինչպես լավ ապրել, երբ չարը շատանում է», Լիահոնա, May 2004, 100–102:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթը որոշ մտքերով կիսվում է այս թեմայի շուրջ:

Elder Richard G. Scott

Չնայած հիմա կյանքը կարող է դժվար թվալ, ամուր բռնեք ճշմարտության երկաթե ձողից: Դուք ավելի մեծ առաջընթաց եք ապրում, քան գիտակցում եք:

Դուք կարող եք ապրել առաքինի, արդյունավետ, արդար կյանքով, հետևելով մեր Երկնային Հոր ստեղծած պաշտպանության ծրագրին՝ Նրա երջանկության ծրագրին:

Եթե շարունակեք ձեր միտքն ու սիրտը կենտրոնացնել Տիրոջ վրա, Նա ձեզ կօգնի հարուստ ու լիարժեք կյանքով ապրել՝ անկախ նրանից, թե աշխարհում ինչ է կատարվում ձեր շուրջը:

Երկնային Հայրը պատրաստել է սուրբ գրությունները և աստվածային առաջնորդություն է ապահովում, որպեսզի աջակցի մեզ: Այդ օգնությունը կապահովի, որ դուք խաղաղ ու երջանիկ ապրեք, երբ չարը շատանում է:

Փնտրեք և ուշադրություն դարձրեք այն անհատական առաջնորդությանը, որը ձեզ հասանելի է Սուրբ Հոգու միջոցով:

Նկարազարդումը Բրայան Բիչի