Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Tīsema 2010

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: Ngāue tokoní.

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: ʻAloʻi ʻo e Tuʻí, tā ʻe Michael Dudash. ʻI muí: Ongoongo Lelei ʻo e Fiefia Lahi—Kau ʻĀngelo ʻi he Poó, tā ʻe Michael Dudash.