Fakahokohoko ʻo e Tohí
  Footnotes

  Fakahokohoko ʻo e Tohí

  ʻOku lau ʻe he kāingalotu ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní ʻa e temipalé ko e fale ʻo e ʻEikí—ko e feituʻu toputapu taha ia ʻi he māmaní. Te ke maʻu ʻi he tohi ko ʻení ha fakamatala ʻaonga fekauʻaki mo e taumuʻa pea mo hono mahuʻinga ʻo e ngaahi temipalé pea mo hono mahuʻinga taʻengata ʻo e ngaahi ouau ʻoku fakahoko aí.

  ʻE lava ke maʻu e tohí ni ʻi he ʻinitanetí he temples.lds.org.

  Temipale Koupeniheikeni Tenimaʻaké. Fakatapui he ʻaho 23 ʻo Mē, 2004.

  Temipale ʻAtelaite ʻAositelēliá. Fakatapui he ʻaho 15 ʻo Sune, 2000.

  Takafi muʻá: Temipale Sōlekí. Fakatapui he ʻaho 6 ʻo ʻEpeleli, 1893.

  Takafi muí: Temipale Potilani ʻOlikoní. Fakatapui he ʻaho 19 ʻo ʻAokosi, 1989.