Liahona, ʻAokosi 2010
    Footnotes

    Liahona, ʻAokosi 2010

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Ke tokoni atu: Fāmili

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: ʻAkau ʻo e Moʻuí, tā ʻe Kazuto Uota. ʻI muí: Tā fakatātaaʻi ʻe Robin Luch.