Liahona, Siulai 2010
    Footnotes

    Liahona, Siulai 2010

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Fakatapui ʻo Lūsiá, tā ʻe Emin Zulfugarov. ʻI muí: Mateuteu ki he Fuakavá, tā ʻe Erick Duarte.