2010
Tái Lập Giao Ước qua Tiệc Thánh
tháng Sáu năm 2010


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Sáu năm 2010

Tái Lập Giao Ước qua Tiệc Thánh

Hãy thành tâm giảng dạy những câu thánh thư và những lời trích dẫn này hoặc, nếu cần, một nguyên tắc khác mà sẽ ban phước cho các chị em phụ nữ được các chị em đến thăm. Hãy chia sẻ chứng ngôn về giáo lý đó. Mời những người các chị em thăm viếng chia sẻ cảm nghĩ của họ và điều họ học được.

Chúa Giê Su Ky Tô Đề Ra Tiệc Thánh

“Đức Chúa Giê Su lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. (Ma Thi Ơ 26:26). ‘Này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự này để nhớ đến ta.’ (Lu Ca 22:19). Trong một cách tương tự, Ngài lấy chén rượu, pha với nước theo truyền thống, tạ ơn cho rượu đó và chuyền rượu đó cho những người ở chung quanh Ngài và nói: ‘Chén này là giao ước mới trong huyết ta,’ ‘vì các ngươi mà đổ ra… cho sự xá miễn tội lỗi.’ ‘Hãy làm sự này để nhớ đến ta.’ …

“Kể từ kinh nghiệm trong căn phòng trên lầu đó vào buổi tối trước khi Chúa đến Vườn Ghết Sê Ma Nê và Đồi Sọ, con cái của lời hứa ấy đã lập giao ước để tưởng nhớ tới sự hy sinh của Đấng Ky Tô trong cách thức mới, cao quý, thánh thiện và riêng tư hơn này.”1

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Chúng Ta Tái Lập Giao Ước Báp Têm của Mình qua Tiệc Thánh

“Khi chịu phép báp têm, chúng ta tự mang lấy thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Việc mang lấy danh Ngài là một trong những kinh nghiệm đầy ý nghĩa nhất chúng ta có được trong cuộc sống. …

“Mỗi tuần trong lễ Tiệc Thánh, chúng ta hứa tưởng nhớ đến sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi khi chúng ta tái lập giao ước báp têm của mình. Chúng ta hứa sẽ làm như Đấng Cứu Rỗi đã làm—để tuân theo Đức Chúa Cha và luôn luôn tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Để đền đáp lại, phước lành chúng ta nhận được là luôn luôn có được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta.”2

Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

“Tôi có lần hiện diện với một em gái tám tuổi vào ngày báp têm của em ấy. Vào cuối ngày đó, em nói một cách đầy tin tưởng: ‘Em đã được làm phép báp têm trọn một ngày rồi và em đã không hề phạm tội một lần!’ Nhưng ngày toàn hảo của em đã không kéo dài mãi mãi, và tôi chắc chắn rằng đến bây giờ thì em đang học hỏi, giống như chúng ta đều học biết rằng dù có cố gắng cách mấy thì chúng ta cũng không luôn luôn tránh được mọi hoàn cảnh xấu, mọi điều lựa chọn sai …

“… Chúng ta không thể nào tự mình sửa đổi thật sự. Sức mạnh ý chí và những ý định tốt lành của chúng ta không thôi thì không đủ. Khi làm điều lầm lỗi hoặc chọn lựa sai, thì chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi để trở lại con đường tốt. Chúng ta dự phần Tiệc Thánh mỗi tuần để cho thấy đức tin của mình nơi quyền năng của Ngài để thay đổi chúng ta. Chúng ta thú nhận tội lỗi của mình và hứa sẽ từ bỏ tội lỗi.”3

Julie B. Beck, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ.

Ghi Chú

  1. Jeffrey R. Holland, “This Do in Remembrance of Me,” Ensign, tháng Mười Một năm 1995, 67.

  2. Robert D. Hales, “The Covenant of Baptism: To Be in the Kingdom and of the Kingdom,” Liahona, tháng Giêng năm 2001, 8.

  3. Julie B. Beck, “Tưởng Nhớ, Hối Cải và Sửa Đổi,” Liahona, tháng Năm năm 2007, 110–11.

In