2010
Օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահություններ
նախորդ հաջորդ

Օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահություններ

ՍՓՈՓՈՂ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Silvia H. Allred

Սիլվիա Հ. Ալրեդ

Առաջին Խորհրդական

Julie B. Beck

Ջուլի Բ. Բեք

Նախագահ

Barbara Thompson

Բարբարա Թոմսոն

Երկրորդ Խորհրդական

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԿԱՆԱՅՔ

Mary N. Cook

Մերի Ն. Քուք

Առաջին Խորհրդական

Elaine S. Dalton

Էլեյն Ս. Դալտոն

Նախագահ

Ann M. Dibb

Էն Մ. Դիբ

Երկրորդ Խորհրդական

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Jean A. Stevens

Ջին Ա. Սթիվենս

Առաջին Խորհրդական

Rosemary M. Wixom

Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ

Նախագահ

Cheryl A. Esplin

Չերիլ Ա. Էսփլին

Երկրորդ Խորհրդական

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ

Larry M. Gibson

Լարի Մ. Գիբսոն

Առաջին Խորհրդական

David L. Beck

Դեյվիդ Լ. Բեք

Նախագահ

Adrián Ochoa

Ադրիան Օչոա

Երկրորդ Խորհրդական

ԿԻՐԱԿՆՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑ

David M. McConkie

Դեյվիդ Մ. Մակքոնկի

Առաջին Խորհրդական

Russell T. Osguthorpe

Ռասել Տ. Օսգութորփ

Նախագահ

Matthew O. Richardson

Մեթյու Օ. Ռիչարդսոն

Երկրորդ Խորհրդական