Liahona, Fēpueli 2010
  Footnotes

  Liahona, Fēpueli 2010

  Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení.

  ʻI he takafí

  ʻI muʻá: Ko Hono ʻOhake ʻe ʻĀtama mo ʻIvi Ha Feilaulaú, tā ʻe Keith Larson. ʻI muí: “ ʻOku ou Tuku ʻa e Melinó Kiate Kimoutolu” tā ʻe Walter Rane.

  30

  42

  54

  60