Liahona, Sānuali 2010
  Footnotes

  Liahona, Sānuali 2010

  ʻI he takafí

  ʻI muʻá: Tā-valivali ʻa Joseph Brickey. ʻI muí: Tā fakatātaaʻi ʻe John Luke.

  Sio pe te ke lava ʻo ʻiloʻi ʻa e Liahona ʻoku fufuuʻi ʻi he makasini ko ʻení.

  Toʻomataʻú: tā ʻo e ʻū fuká © Getty Images