Liahona, Tīsema 2009
  Footnotes

  Liahona, Tīsema 2009

  Sio angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi ʻa e foʻi mama FKT faka-Noaue ʻoku fufuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Fili ʻa e peesi totonú!

  ʻI he takafí

  ʻI muʻá: Flight, ʻe Rose Datoc Dall, ʻi he angalelei ʻa e Musiume Fakahisitōlia ʻo e Siasí. ʻI muí: Ko e ʻAloʻí, tongitongi ʻe Gustave Doré.

  Takafi ʻo e Kaumeʻá

  Tā fakatātaaʻi ʻe Jim Madsen.