Poster: Kabanalan—ang Ginintuang Pamantayan
    Footnotes

    Poster

    Kabanalan ang Ginintuang Pamantayan

    Puspusin ang inyong isipan ng kabanalan, at mapupuspos ng pagtitiwala ang inyong buhay. (Tingnan sa D at T 121:45.)

    Larawang kuha ni John Luke