Liahona, Sepitema 2009
  Footnotes

  Liahona, Sepitema 2009

  Sio angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi ʻa e foʻi mama FKT faka-Pilitānia ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Fili ʻa e peesi totonú!

  ʻI he takafí

  ʻI muʻá: Fakahōifua ki he ʻOtuá, tā ʻe Simon Dewey. ʻI muí: Tā fakatātaaʻi ʻo e laʻitaá ʻe Jerry Garns.

  Takafi ʻo e Kaumeʻá

  Tā fakatātaaʻi ʻe Scott Greer