Liahona, ʻAokosi 2009
  Footnotes

  Liahona, ʻAokosi 2009

  Sio angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi ʻa e foʻi mama FKT faka-Takāloka ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Fili ʻa e peesi totonú!

  ʻI he takafí

  ʻI muʻá: Tā fakatātā ʻa Dave Stoker. ʻI muí: Konga mei he faiva ʻa e Siasí The Restoration; fai tā ʻa Matthew Reier.

  Takafi ʻo e Kaumeʻá

  Faitaaʻi ʻe Craig Dimond.