Liahona, Hulyo 2009
  Footnotes

  Liahona, Hulyo 2009

  Tingnan kung mahahanap ninyo ang Korean CTR ring na nakatago sa isyung ito. Piliin ang tamang pahina!

  Sa pabalat

  Harap: Esther Adu Asante, ni Richard Hull. Likod: Mga Kabataang Babae—Nova, Vera, Georgina, Karen, Rebecca, ni Richard Hull; mapang gawa ng Mountain High Maps © 1993 Digital Wisdom, Inc.

  Pabalat ng Ang Kaibigan

  Paglalarawan ni Jim Madsen.

  Hangarin ang Mas Dakila

  Inaanyayahan kayo ng Panginoon na ihanda ang inyong sarili sa pagpasok sa Kanyang bahay. Naroon ang dakilang kapayapaan at kamangha-manghang mga pagpapala. (Tingnan sa D at T 88:119.)

  Huwag Dayain ang INYONG Sarili

  Ang inyong pananamit ay nagpapamalas ng inyong mga pamantayan. Iparating ang tamang mensahe. (Tingnan sa Para sa Lakas ng mga Kabataan, 15.)