Liahona, Sune 2009
  Footnotes

  Liahona, Sune 2009

  Sio angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi ʻa e foʻi mama FKT faka-Noaue ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Fili ʻa e peesi totonú!

  ʻI he takafí

  ʻI muʻá: Tā fakatātā ʻe Jerry Garns, ʻI muí: Tā ʻo e pepé © Photospin; ʻi muí © Nova Development.

  Takafi ʻo e Kaumeʻá

  Tā fakatātaaʻi ʻe Dilleen Marsh.