Liahona, ʻEpeleli 2009
  Footnotes

  Liahona, ʻEpeleli 2009

  Sio angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi ʻa e foʻi mama FKT faka-Sepuano ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Fili ʻa e peesi totonú!

  ʻI he takafí

  ʻI muʻá: Kalaisi ʻi ʻEmeasi, tā ʻe Walter Rane. ʻI muí: Faitaaʻi ʻe John Luke.

  Takafi ʻo e Kaumeʻá

  Tā fakatātaaʻi ʻe Jim Madsen.