Liahona, Māʻasi 2009
  Footnotes

  Liahona, Māʻasi, 2009

  Sio angé pe te ke lava ʻo ʻilo e foʻi mama FKT faka-Tenimaʻake ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasiní. Fili ʻa e peesi totonú!

  ʻI he takafí

  ʻI muʻá: Tā valivali ʻa Dan Burr. ʻI muí: ʻŪ tā naʻe fai ʻe John Luke mo Weldlen C. Andersen.

  Takafi ʻo e Kaumeʻá

  Tā fakatātaaʻi ʻe Jennifer Tolman.