Liahona, Fēpueli 2009
  Footnotes

  Liahona, Fēpueli 2009

  Sio angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi ʻa e foʻi mama FKT faka-ʻIukuleini ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Fili ʻa e peesi totonú!

  ʻI he takafí

  ʻI muʻá: ʻĀtama mo ʻIvi, tā ʻe Douglas Fryer. ʻI muí: Ko e Hā ʻa e ʻEikí kia ʻĒpalahamé, tā ʻe Keith Larson.

  Takafi ʻo e Kaumeʻá

  Taá naʻe fai ʻe Laureni Ademar Fochetto.