Liahona, ‘Okatopa 2008
    Footnotes

    Liahona, ‘Okatopa 2008

    ʻI hoʻo kumi ʻa e foʻi mama FKT faka-ʻEsitōnia ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení, fakakaukau ki he founga ʻe lava ke ke fili ai ʻa e totonú ʻaki haʻo tokoniʻi ha taha ʻoku fie maʻu tokoni.