Liahona, Sepitema 2008
    Footnotes

    Liahona, Sepitema 2008

    ʻI hoʻo kumi ʻa e foʻi mama FKT faka-Hōlani ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení, fakakaukau ki he founga ʻe lava ke tokoniʻi ai koe ʻe he lotú ke ke fili ʻa e totonú.